Privacyverklaring

Privacyverklaring Gewoonlekkerdansen.nl

JMO bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens: 

  • Vinkenburgstraat 1a, 3512AA Utrecht, Nederland
  • 06 54 26 00 23

John Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van JMO; hij is te bereiken via info@jmo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
JMO verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is; we raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [encode]info@jmo.nl[/encode], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JMO verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van aankondigingen van onze activiteiten
  • Uitnodigen om onze website te bezoeken, onze Facebook-pagina te liken of lid te worden van onze Facebook-groep

Geautomatiseerde besluitvorming
JMO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JMO) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
John Miltenburg Projecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld; wij hanteren voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
John Miltenburg Projecten verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
John Miltenburg Projecten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door JMO en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid; dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar [encode]info@jmo.nl[/encode].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen; maak in deze kopie de pasfoto ende volgende items zwart: MRZ (machine readable zone: de strook met getallen onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN); dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken .

JMO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; klik daartoe op de volgende link: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JMO neemt de bescherming van je gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [encode]info@jmo.nl[/encode].